Kazuhey Nomura tag

Serious kamikaze action. Konitchiwua!