Seiko Dairaku tag

Wow; Japanese lady shredding -urban style.